DOVANA.LT prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

2018-01-11 redakcija

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi internetine svetaine Dovana.lt (toliau – Dovana.lt) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Dovana.lt siūlomas prekes, paslaugas ar bet kokiu kitu būdu naudojasi Dovana.lt teikiamomis paslaugomis.

1.2. Dovana.lt yra mažmenos prekybvietė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, tenkinti.

1.3. Dovana.lt prekybą organizuoja, jų pristatymą vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „Savaitė", buveinės adresas: Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, juridinio asmens kodas 124712523, PVM mokėtojo kodas LT247125219 (toliau – „Atstovas“), veikdama kaip Dovana.lt prekybą savo prekėmis vykdančių pardavėjų (toliau – “Pardavėjas”) atstovas.

1.4. Dovana.lt parduodamos tik Pardavėjui nuosavybės teise priklausančios prekės. Informacija apie Pardavėją yra pateikiama šalia kiekvienos prekės, esančios Pirkėjo pirkinių krepšelyje.

1.5. Pirkėjas yra asmuo, perkantis Dovana.lt ar besinaudojantis kitomis Dovana.lt paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę Dovana.lt Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Dovana.lt prekių/paslaugų užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Atstovas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Atstovas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaičiuoti prekių pristatymo išlaidas.

1.7. Atstovas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Dovana.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.8. Atstovas neprisiima rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Atstovas, atsižvelgdamas į Dovana.lt sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

1.10. Atstovas  turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Dovana.lt paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Dovana.lt naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Dovana.lt darbo stabilumui ir (arba) saugumui arba savo veiksmais ar neveikimu kenkia Dovana.lt veiklai ar Dovana.lt įvaizdžiui.

1.11. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Atstovas gali laikinai arba iš viso nutraukti Dovana.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

1.12. Atstovas informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip atstovas yra įgaliotas Dovana.lt organizuoti, vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių prekybą ir teikti Pirkėjui su tokių prekių prekyba susijusias kitas paslaugas, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

  1. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis Dovana.lt ir pirkti jame siūlomas prekes/ paslaugas, privalo užsiregistruoti Dovana.lt sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, PVM mokėtojo kodą (jeigu yra PVM mokėtojas).

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Atstovas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar prašyti administratoriaus panaikinti savo registraciją. Panaikinus registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis Dovana.lt ir jame pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs Dovanalt. Atkreipiame dėmesį, kad adreso ir (arba) telefono numerio keitimas svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėmis atveju (žr. 3.2 punktą). 

2.4. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą - elektroninio pašto adresą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie Dovana.lt Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Dovana.lt atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei Dovana.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie prekyvietės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Atstovas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Atstovą telefonu ir el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie Dovana.lt sistemos skiltyje „Mano duomenys“. Atstovas negali būti ir nebus  laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Dovana.lt pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Prisijungimo duomenų saugumas itin svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėms atveju (žr. 3.2 punktą).

2.5. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Atstovui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikia registruodamasis ir lankydamasis Dovana.lt ir naudodamasis Dovana.lt paslaugomis.

2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Atstovs įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis Dovana.lt paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.

2.8. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Atstovas. Atstovas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Atstovo partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.

2.9. Pirkėjas, nenorėdamas gauti Atstovo ir (arba) jo partnerių pranešimų ir (arba) kitų Pirkėjui skirtų pasiūlymų, registracijos anketoje turi nurodyti, kad tokie pranešimai ir (arba) pasiūlymai jam nebūtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Atstovas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą. Su užsakymo vykdymu susiję būtini pranešimai gali turėti rinkodarinio pobūdžio informacijos nesusijusios su Pirkėjo pateiktu užsakymu.

2.10. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Konkretūs registracijos Dovana.lt metu Pirkėjo pateiktų asmens duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminai yra suderinti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, nebent įstatymai nustato konkrečius duomenų saugojimo terminus. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.

2.11. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Atstovui, susipažinti su Atstovo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.

  1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Pardavėjų skelbiamos prekių kainos Dovana.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Jeigu Pardavėjas nėra registruotas Lietuvos Respublikos PVM mokesčio mokėtojų registre, jo skelbiamų prekių kainose PVM nėra išskiriamas. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Dovana.lt užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.2.1. Apmokėjimas užsakymo metu naudojantis Paysera elektroniniu išankstiniu apmokėjimu pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės paskyra. Pinigus Pirkėjas perveda į Atstovo sąskaitą.

3.2.2. Apmokėjimas pagak išankstinio mokėjimo sąskaitą – tai išankstinis apmokėjimas, kuomet Atstovas pagal Pirkėjo suformuotą užsakymą pateikia išankstinio mokėjimo sąskaitą faktūrą, o Pirkėjas ją apmoka Pirkėjui patogiu būdu. Svarbu, kad išankstinio bankinio mokėjimo atveju, užsakymas Pirkėjui pradedamas rinkti tik po banko patvirtinimo, kad Pirkėjas pilnai atsiskaitė pagal pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą faktūrą. Mokėjimas turi būti atliekamas su tokiais rekvizitais:
Gavėjas: UAB "Savaitė"

Gavėjo banko sąskaita: LT243500010001575560

Gavėjo kodas 124712523

Bankas: Paysera

Mokėjimo paskirtis: Pirkėjo užsakymo numeris

3.3. Už įsigytas prekes elektroninį čekį Pirkėjui pateikia Dovana.lt elektroniniu paštu.

  1. Prekių patvirtinimas, komplektavimas ir pristatymas

4.1. Po Pirkėjo atlikto išankstinio apmokėjimo už prekes Atstovas galutinai patvirtina Dovana.lt Pirkėjo pirkinių krepšelyje užsakytų prekių pristatymo Pirkėjui vykdymą tik gavęs patvirtinimus patiekti visas Pirkėjo užsakytas prekes iš visų Pirkėjo pirkinių krepšelyje esančių prekių Pardavėjų.

4.2. Atstovas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau neteikia dėl to garantijų. Jei įvykus užsakymui bent vienos iš pirkinių krepšelyje užsakytos prekės ar pakankamo jos kiekio Pardavėjas negali pateikti, Atstovas kreipiasi į Pirkėją su prašymu: (a) tęsti užsakymo įvykdymą iš pirkinių krepšelio išimant tik tą prekę, kurios Pardavėjas negali patiekti, (b) atšaukti užsakymo įvykdymą (tokiu atveju, Atstovas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas).

4.3. Dovana.lt įsigytos prekės pristatomos teritorijoje, įvardintoje Dovana.lt puslapyje “Pristatymas”. Prekes pristato Atstovo įgaliotas atstovas. Prekės gali būti pristatomos Lietuvos adresu. Norint gauti prekes ne Lietuvos teritorijos adresu Atstovas dės visas pastangas, kad visos vieno užsakymo metu Pirkėjo užsakytos prekės būtų pristatytos vienu metu nepriklausomai nuo to, kiek skirtingų prekių Pardavėjų yra užsakyme. Kiekvienas Pardavėjas savo prekes supakuos atskiroje pakuotėje.

4.4. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Dovana.lt puslapyje „Pristatymas“ ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Už įsigytų prekių pristatymo paslaugas PVM sąskaitą-faktūrą Pirkėjui pateikia Atstovas Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo.

4.5. Pirkėjo užsakytos prekės iš Dovana.lt pristatomos Pirkėjo užregistruotu adresu arba į Pirkėjo pasirinktą siuntų pristatymo punktą. Jeigu prekės yra pristatomos Dovana.lt sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu, Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu prekės yra pristatomos į Pirkėjo pasirinktą siuntų pristatymo punktą, Pirkėjas įsipareigoja prekes po elektroniniu paštu ir (arba) trumpąja žinute gauto pranešimo atsiimti per 2 darbo dienas.

4.6. Tuo atveju, kai Pirkėjo Dovana.lt sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar jo nurodytas užsakyme gavėjas nerandamas, Atstovas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Atstovui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.7. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis Dovana.lt sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį ir Atstovui pritaikius 8 EUR dydžio baudą, kuri išskaičiuojama iš Pirkėjo sumokėto avanso. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Atstovas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

4.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Atstovu arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

4.9. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Atstovą. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (Atstovo egzemplioriuje).

4.10. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad po prekių pristatymo Atstovas su kiekvienos Pirkėjo pirktos prekės Pardavėju sudarys susitarimus dėl tarpusavio įsiskolinimų įskaitymo, kurių pagrindu Pirkėjo už įsigytas prekes Atstovui sumokėti išankstiniai mokėjimai be papildomų pinigų pervedimų bus įskaityti į Pardavėjų sąskaitas. Ar mums tikrai tinka toks punktas?

  1. Prekių kokybės garantija

5.1. Visų Dovana.lt internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Informaciją apie prekių savybes Dovana.lt pateikia ir už jos teisingumą atsako prekių Pardavėjai, o Atstovas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

5.2. Atstovas neatsako už tai, kad Dovana.lt internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

5.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

5.4. Atstovas nesuteikia prekių kokybės garantijos, kurią pagal įstatymus privalo suteikti Pardavėjas ar prekės gamintojas. Jei Pirkėjas dėl prekių kokybės garantijos kreipiasi į Atstovą, šis kiekvienu konkrečiu atveju tarpininkauja ir suteikia kitą informaciją, reikalingą Pirkėjui tinkamai pasinaudoti prekei suteikiama kokybės garantija.

  1. Sutarties atsisakymas. Prekių grąžinimas

6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Dovana.lt su Pardavėjais sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Atstovui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos užpildęs Atstovo pateiktą prekių grąžinimo formą arba pateikęs laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą Atstovui el. pašto adresu info@dovana.lt.

6.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Atstovo nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) šių Taisyklių 6.6 punkte nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka.

6.3. Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

6.4. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:

6.4.1. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6.4.2. laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių;

6.4.3. taip pat kitais Civilinio kodekso, 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.

6.5. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.6. Grąžinant Dovana.lt įsigytas prekes, Atstovas turi teisę reikalauti užpildyti Atstovo pateiktą prekių grąžinimo formą.

6.7. Atstovas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas. Pinigų grąžinimo terminas skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės pristatymo Pardavėjui dienos.

6.8. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Atstovas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.9. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Atstovas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

6.10. Grąžinant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui nėra grąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis.

  1. Apsikeitimas informacija

7.1. Atstovas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. pašto adresu info@dovana.lt.lt.

  1. Slapukų naudojimas

8.1. Norėdamas Pirkėjui ar prekyvietės lankytojui pasiūlyti visavertes siūlomas paslaugas, Atstovas naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Dovana.lt lankytoją, nustatyti internetinės prekyvietės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti internetinėje prekyvietėje esančias klaidas. 

  1. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

9.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.